Kancelaria Adwokacka - Wojciech Sternalski

Adwokat Wojciech Sternalski


Adwokat Wojciech Sternalski jest absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Już w trakcie studiów pogłębiał umiejętności praktyczne odbywając staż w kancelarii adwokackiej oraz w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

Po obronie tytułu magistra prawa odbył trzyletnią aplikację adwokacką, w trakcie której poszerzył swoją wiedzę merytoryczną jak również praktyczną reprezentując klientów przez sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego.

Wiedzę zdobytą podczas aplikacji adwokackiej aktualnie wykorzystuje prowadząc indywidualną praktykę zajmując się wymienionymi dziedzinami prawa.

Specjalizacje

 • o zasiedzenie
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności
 • związane z ochroną własności
 • o ustanowienie i zniesienie służebności (np. służebności drogi koniecznej i służebności przesyłu)
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego
 • o naruszenie posiadania
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy
 • o ochronę dóbr osobistych
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych (np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna)
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku
 • o dochodzenie zachowku
 • o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym, oraz uproszczonym
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków 
stron stosunków umownych
 (np. sprzedaż, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, zlecenie, umowa ubezpieczenia, darowizna)
 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
 • o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • o dział spadku, dochodzenie zachowku
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • rozwód i separację
 • związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • alimenty
 • ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy
 • odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy
 • wynikające z naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu
 • mobbing
 • roszczenia wynikające z zakazu konkurencji
 • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 • porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie w sprawie wzruszalności decyzji organu administracyjnego
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
 • porady i opinie prawne z zakresu prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni
 • reprezentacja spółdzielni przed organami i sądami administracyjnymi
 • reprezentacja członków spółdzielni w sporach ze spółdzielnią
 • tworzenie i likwidacja spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), oraz przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS
 • przekształcanie i łączenie spółek
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu mediacyjnym
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego i w imieniu wierzycieli
 • reprezentuje upadłego i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych Klientów działalności. Stała obsługa prawna obejmuje m.in.:
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • windykacja wierzytelności na wszystkich etapach – sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów i prowadzenie spraw sądowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym
Stała obsługa prawna jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi Klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

Porady online

Moja Kancelaria świadczy również usługę porad prawnych on-line.

Aby skorzystać z tej formy usługi należy wypełnić formularz kontaktowy oraz wpłacić zaliczkę na konto Kancelarii.
Wysokość finalnego wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy przedstawionej przez Klienta oraz nakładu pracy wniesionego do sporządzenia porady lub opinii prawnej. Aby Kancelaria mogła udzielić rzetelnej odpowiedzi w jak najszybszym czasie zaleca się, aby osoba zainteresowana przedstawiła drogą elektroniczną informację w sposób precyzyjny i wyczerpujący.
Kancelaria zastrzega możliwość potrzeby uzyskania od Klienta dodatkowych informacji przed udzieleniem odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

Kancelaria Adwokacka - Wojciech Sternalski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Wojciech Sternalski

e-mail:
wojciech@sternalski.pl

Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym przez Administratora danych, tj. Kancelaria Adwokacka adw. Wojciech Sternalski ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 18/1, 35-025 Rzeszów w celu kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na pytania. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie ich usunięciem.